بنیان کارت

متعلق به شرکت تعاونی بنیان سلامت پاسارگاد

شرکت تعاونی بنیان سلامت پاسارگاد با اتکاء به گروهی از دندانپزشکان با تجربه و کارآزمـوده اقدام به تأسیس شرکت تعاونی با مجوز رسمی از وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکیو همچنین وزارت تعــــاون و کــار و رفـــاه اجتماعی نموده است

کارت تخفیف دندانپزشکی با نام تجاری “بنیان کارت” امکان این را دارد که با پـــرداخت هزینه بسیار کمی بعنوان حق عضویت(مشارکتی) در خصوص عرضه خدمات مطلوب و بهینه در بخشهای خـــدمات دندانپزشکی، بیمه ای، درمانی، بیمارستانی، پـــاراکلینیکی و همچنین خـدمات تخفیف خرید فروشگاهی از مراکز طرف قرارداد با تخفیفات ویژه اعضاء خود را از بعد حفظ سلامتی و همچنین منافع مالی و جبران قسمتی از هزینه های جاری درمانی و اقتصادی بهره مند نماید .